PREPORUKA ZA PRIMENU U ŠEĆERNOJ REPI

Kao što je prikazano u Grafikonu 3 najstresniji periodi u proizvodnji šećerne repe jesu od nicanja pa do formiranja 3-4 para stalnih listova i završni period kad se intenzivno javljaju bolesti, a moguće su visoke temperature i suša. Preporuka za primenu biostimulatora i đubriva je sledeća:
 
  • EPIN EKSTRA®50ml/ha (1-2 puta) u ranijim fazama, samostalno ili zajedno sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. U koliko se herbicidi primene samostalno i dođe do pojave fitotoksije kao i ako se pojave oštećenja od zemljišnih herbicida, usev treba što pre istretirati sa EPIN  EKSTRA® 50ml/ha.
 
  • U slučaju najave mraza, primeniti EPIN EKSTRA® preventivno ili ako je došlo do pojave mraza, tretman uraditi što hitnije, dok ima živog tkiva u dozi od 50ml/ha.
 
  • CIRKON® 50ml/ha (2-3 puta) u tank miksu sa herbicidima za suzbijanje travnih korova i sa fungicidima za suzbijanje Cerkospore (ili insekticidima). Pored podizanja imuniteta biljaka, poboljšanja delovanja fungicida i insekticida , povećava se otpornost na sušu. Uz fungicidne tretmane poželjno je dodati folijarno đubrivo CITOVIT ® 1L/ha koje zbog prisustva bora u sebi utiče na povećanje digestije.
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 3

Image

Grafikon 3:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.