Image
Image
Sastav preparata: hidroksikorična kiselina 0,1 g/l ± 0,02
Aktivna materija preparata je mešavina  hidroksikoričnih  kiselina  (kafeične, hlorogene i cihorične kiseline), ekstrahovana iz lekovite biljke Echinacea purpurea (L.). CIRKON® u sebi nosi svu snagu ove biljke, za koju je poznato da je jedna od najjačih izvora supstanci za podizanje imuniteta, kod čoveka ali i kod biljaka. Hidroksikorične kiseline pripadaju grupi fenolkarbonskih kiselina–najrasprostranjenijoj grupi polifenolnih metabolita koji učestvuju u velikom broju važnih procesa u biljkama zbog čega nose naziv "krv biljaka". Zahvajujući svom kompleksnom karakteru, CIRKON®  poboljšava procese  klijanja semena, ukorenjavanja biljaka, cvetanje i oplodnju i deluje kao “stress adaptogen“ kod stresa od:  suše,  jakog UV zračenja, primene pesticida. Podiže odbranbenu sposobnost–imunitet biljaka za borbu protiv bolesti, odbija insekate (kao repelent), balansira rast i razvoj pa se dobijaju krupniji plodovi pravilnog oblika i podstiče sinteza polifenola – nosioca ukusa, mirisa i kvaliteta plodova , šečera,  masti i ulja.

MEHANIZAM DELOVANJA I PREPORUKE ZA PRIMENU

Poboljšanje klijanja i ukorenjavanja
Hidroksikorične kiseline poseduju mogućnost transformacije u cis i trans izomere koji imaju ulogu u mnogim procesima, pa npr. u formi cis izomera pokreću procese rasta i razvoja semena  i ukorenjavanja biljaka. Da bi se ovi procesi pokrenuli potrebno je seme ili sadnice neposredno pred sadnju potopiti nekoliko sati u rastvor CIRKON®-a.

Pomoć kod zatvaranja rana - mehaničkih oštećenja tkiva (presađivanje, grad, oluja, insekti)
Kada se biljke mehanički oštete one teže da što pre obrazuju novi periderm, tzv. „periderm rana“, koji se uglavnom sastoji od suberina, a u čijem obrazovanju značajnu ulogu ima hlorogena kiselina u obliku ferulne kiseline  (komponenta lignoceluloze – intermedijer  lignina i polisaharida – koji daje čvrstoću ćeliji). Zato je kod svih mehaničkih oštećenja biljaka  tretman CIRKON®-om veoma značajan. Za zarastanje ranica CIRKON® primeniti: kod rasađivanja rasad potopiti u rastvor CIRKON®-a ( ostaviti 10-tak sati)  i biljke zaliti posle rasađivanja; posle grada i oluje CIRKON® primeniti što je pre moguće (ovde obavezno uraditi i tretman preparatom EPIN EKSTRA®) kako bi se rane što je pre moguće zatvorile – ukoliko je potrebno tretman ponoviti posle 10 dana. Kod velikih oštećenja od insekata CIRKON® je veoma važan jer zatvara ranice koje mogu biti mesta  za ulazak prouzrokovača bolesti i dr.

Poboljšanje procesa cvetanja i oplodnje
Indukcija procesa cvetanja i formiranja generativnih organa kod biljaka je povezana sa sintezom hlorogene i kafeične kiseline. U procesu oplodnje dokazano je da ćelijska deoba mejoza direktno zavisi od količine hidroksikorične kiseline. Takođe procesi cvetanja i oplodnje se poboljšavaju zaštitom i jačanjem vitalnosti polena. Taj proces se dešava tako što se inicira sinteza sporopolenina, jedinjenja koje je glavni sastojak ćelijskog zida polenovih zrna – veoma važan u zaštiti polena od štetnih uticaja. Poboljšanjem sinteze ovog jedinjenja polen ostaje duže vitalan i oplodnja je jača, naročito u lošim uslovima. Zbog svega navednog potrebno je u toku cvetanja i oplodnje  primeniti CIRKON® dva puta - jednom na početku cvetanja i jednom u punom cvetanju.

Poboljšanje krupnoće plodova (i pravilnog oblika)
Biljke prirodno ne teže da obrazuju krupne plodove već optimzuju veličinu i štite sebe, pa u jednom trenutku prestaje delovanje auksina i plod staje sa rastom. Kako bismo isforsirali krupnoću plodova, što je važno u voćarskoj proizvodnji (npr. kod jabuke) primenom CIRKON®-a unosimo hidroksikoričnu kiselinu koja deluje kao inhibitor fermenta auksinoksidaze tj. sprečava da ovaj ferment utiče na blokiranje auksina tj. zaustavljanje procesa rasta. Auksini nastavljaju „svoj posao“ i plod dalje raste. Zato za krupnoću tretman CIRKON®-om  treba ponavljati na svakih 10-tak dana u toku intenzivnog rasta ploda. Ovim tretmanom se takođe i balansiraju procesi rasta pa je plod pravilnog oblika.

Zaštita biljaka od suše i UV zračenja
Prirodu stresa koji je uslovljen sušom, visokim temperaturama, jakim UV zračenjem i velikom insolacijom nije lako razumeti, jer uključuje više faktora  i njihove različite kombinacije i interakcije. Nedostatak vode utiče na smanjenje turgora u listovima što smanjuje usvajanje CO2 iz vazduha, kruženje hranjivih materija i njihovo usvajanje iz zemljišta, a time i niz drugih procesa u biljkama. Mehanizmi odbrane biljaka su složeni, a jedan od najvažnijih je sinteza fenola, koji ispoljavaju važnu ulogu u delovanju turgurina – grupe hormona za koje se smatra da su neophodni za odbranu od suše. Sintezu ovih fenolnih jedinjenja podstiče hidroksikorična kiselina, pa se u sušnom periodu biljkama može značajno pomoći redovnom primenom CIRKON®-a na svakih 10-15 dana. Sušu veoma često prati jaka insolacija i visoke vrednosti zračenja UV B spektra koje je štetno za biljke. Dokazano je da pri visokim vrednostima UV zračenja preživljavaju samo ćelije epidermisa  koje sadrže visoke vrednosti hidroksikorične kiseline (u flavonidima). One uspevaju da apsorbuju čak do 95% štetnog UV zračenja. Zato kada biljke uđu u ovaj izrazito opasan stres tretman CIRKON®–om treba ponavljati na svakih 10-tak dana. Ovakvu biohemijsku zaštitu treba raditi i  kod zasada pod mrežama, jer često ni one ne mogu da spreče ožegotine od UV zračenja.

Zaštita biljaka od bolesti i insekata – podizanje imuniteta
Mehanizam delovanja CIRKON®-a na zaštitu biljaka od bolesti je podizanje njihovog prirodnog imuniteta. To je veoma kompleksan proces, ali izuzetno važan za biljke. Antivirusno delovanje se objašnjava time što cihorična i hlorogena kiselina (i elaginska  kiselina iz maline) inhibiraju enzim integrazu, koji vrši integraciju virusne DNK u DNK ćelije domaćina. Na ovaj način se sprečavaju viroze, kao opasne i teško rešive bolesti. U borbi sa biljnim bolestima CIRKON® deluje i na iniciranje sinteze fitoaleksina. Hidroksikorična kiselina je prekusor – prethodnik ovih jedinjenja, koju biljka sintetizuje samo kada dođe u kontakt sa patogenom. Fitoaleksini su dominantna fenolna jedinjenja i smatraju se glavnim mehanizmom odbrane biljaka od patogena, tj. oni su osnova imuniteta biljaka, a smatra se da produkti oksidacije fenolnih jedinjenja ispoljavaju slabo fungicidno delovanje. Zbog svih navedenih fenomena smatramo da je najbolji način raditi preventivne tretmane CIRKON®-om tokom cele vegetacije kako bi biljke „ojačale“ i sprečio se razvoj bolesti, ali ukoliko dođe do pojave bolesti on najbolje delovanje  ispoljava kada se primeni u početnim stadijumima ovih bolesti, zajedno sa fungicidima, a  kada je napad jak CIRKON® treba primenjivati redovno na 10 dana – samostalno ili ga dodati u svaki fungicidni tretman. CIRKON® smanjuje pojavu plamenjače, pepelnice, fuzarioze, monilije, botritisa, bakterioza i dr.   

Zbog sadrzaja kafeične kiseline u sebi CIRKON® deluje kao repelent na brojne štetočine kao sto su: bela leptirasta vaš, kukuruzni plamenac, tripsi, lisne vasi, stričkov šarenjak, jabukin smotavac, krompirova zlatica, lucerkina buba, repina pipa, cikade, buvači, nematode. Primenjen preventivno, CIRKON®  smanjuje napad insekata čak do 50-80%. Ako je do napada vec došlo, treba ga primeniti zajedno sa insekticidima, čime se poboljšava dejstvo na insekte, a ujedno se ubrzava zacelivanje rana i sprečavanje razvoja bolesti na njima. Dobre rezultate preparat ispoljava i na smanjenje pojave crvenila kukuruza (primenjen preventivno, pre napada cikada). Delovanje na smanjenje pojave bolesti i napada insekata je kombinovani efekat sa poboljšanjem drugih procesa, pa se npr. primenom CIRKONA® u jesen u ozimim žitaricama nakon nicanja, samostalno ili sa fungicidnim tretmanom, poboljšava bokorenje, smanjuje pojava bolesti i napad insekata i podiže imunitet biljaka čime se obezbeđuje bolje prezimljavanje.

Povećanje  kvaliteta proizvoda – pojačanom sintezom polifenola, šećera i ulja
Pored delovanja hidroksikorične kiseline na sintezu polifenolnih jedinjenja koji su glavni nosioci boje, mirisa i ukusa i čije je prisustvo posebno u voću. vinovoj lozi, povrću, lekovitom bilju i dr. glavni pokazatelj kvaliteta, hidroksikorična kiselina takođe indukuje sintezu šećera u plodu što je posebno važno  kod šećerne repe, voća  vinove loze (idrugih biljaka), a u interakciji i sa koenzimom A pojačava sintezu masti i ulja i stabilizuje njihov kvalitet. Zbog ovih osobina, i ako se želi visok kvalitet ploda od cvetanja pa do kraja vegetacije raditi tretmane  CIRKON® -om na svakih 10-15 dana.

NAPOMENE ZA PRIMENU:

  • CIRKON® se primenjuje za tretiranje svih ratarskih i industrijskih biljaka, krompira, povrtarskih biljaka, voća, cveća, ukrasnog i lekovitog bilja, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (u skladu sa uputstvom), u veoma malim količinama  od  50 ml/ha kod ratarskih useva i povrća, do 125 ml/ha kod voćnih vrsta (u jednom tretmanu) i najbolje ga je primeniti više puta u toku vegetacije u manjim količinama!  Preparat ne bi trebalo višestruko predozirati (ukoliko se primeni do 2 puta veća doza to nema uticaja na biljku).  Ukoliko se preparat predozira tako da se primeni nekoliko puta veća doza neće doći do propadanja biljaka več dolazi do privremenog zastoja u rastu, ali biljka to prevazilazi i u vegetaciji nadoknadi taj zastoj.
  • Može se primeniti i na izrazito visokim temperaturama >250C i na jakoj sunčevoj svetlosti - fotostabilan je i ne raspada se na jakoj svetlosti – čak je delovanje na jakoj svetlosti bolje.
  • Primenjuje se i zalivanjem (kroz sistem za navodnjavanje) i folijarno. Može se primeniti samostalno ili zajedno sa pesticidima i folijarnom prihranom- klasičnim, aminokiselinskim i dr. đubrivima. Kada se koristi u smeši, prskalica se do pola napuni vodom, zatim se dodaju pesticidi i đubriva, rastvor se dobro izmeša, a zatim doda ostatak vode i potrebna količina preparata CIRKON®-a prema uputstvu.
  • Kada se primeni sa pesticidima, obrazuje se tzv. zaštitno-stimulativni kompleks koji poboljšava efikasnost pesticida, a smanjuje fitotoksično delovanje na usev, pa se može primeniti minimalna doza pesticida, a takođe smanjenjem napada štetočina i patogena smanjije se i broj tretiranja insekticidima i fungicidima.
  • CIRKON® je u potpunosti ekološki preparat i netoksičan je za ljude, životinje, korisne insekte i ribe, i  ne ostavlja nikakve rezidue.
CIRKON® se može primeniti za tretman semena, sadnica i dr. sadnog materijala i na početku vegetacije, kako bi se poboljšalo ukorenjavanje i "primanje" biljaka kod sadnje, rasađivanja, presađivanja i dr. Posle tog perioda uglavnom se primenjuje preparat EPIN EKSTRA®, u ranim fazama razvoja useva, a zatim ponovo CIRKON®, kada počinje  cvetanje, zametanje plodova i  zrenje i njegova primena ide sve do kraja vegetacije  po preporuci za svaku biljnu vrstu.

© 2021 Ekoplant d.o.o.