Image
Эпин-Экстра
SASTAV PREPARATA: 24-epibrasinolid 0,025 g/l
Aktivna materija preparata EPIN EKSTRA® je 24 epibrasinolid, biljni hormon iz grupe brasinosteroida. Brasinosteroidi su izrazito polifunkcionalni hormoni, smatra se da ih ima najmanje u biljkama, ali da se najbrže kreću kroz biljku i da imaju važnu ulogu u svim biljnim procesima. Jedna od najvažnijih uloga ovih hormona je aktiviranje niza, pre  svega  biohemijskih, mehanizama  koji biljke  koriste  za prevazilaženje stresa pa se smatraju glavnim “antistresnim hormonima”.  Kada uđu u stres biljke prirodno sintetišu  brasinosteroide ali  nekada  ta  količina nije dovoljna,  tj. ako bismo  ih prepustili  prirodno  sintetisanim  količinama  samo  bi  mali  broj najjačih biljaka preživeo . Ako želimo da sačuvamo kompletan usev i da biljke što lakše i brže izađu iz stresa, sa što manjim uticajem na smanjenje prinosa, treba im dodati EPIN EKSTRA®.

EPIN EKSTRA
® se može primeniti kod sledećih stresova:
 • Od mraza i niskih temperatura - Brasinosteroidi aktiviraju zaštitu od mraza iniciranjem sinteze specifičnih šećera, šećernih alkohola i specifičnih proteina (npr. dehidrina). EPIN EKSTRA® je najbolje primeniti preventivno tj. pre mraza ali je moguće, ukoliko biljno tkivo nije potpuno uništeno, pomoći biljkama i tretmanom odmah posle mraza. Biljke istretirane prventivno  zaštićene su u velikoj meri do temperature od - 4° C i period zaštite je 5-7 dana, mada se u slučaju najave jakog mraza, ili ako su biljke u izrazito osetljivoj fazi, tretman mora uraditi i ranije. Ukoliko hladan period potraje tretman se mora ponoviti više puta tj. koliko god je to potrebno. EPIN EKSTRA® se može primeniti u svim fazama razvoja  i biljka ga može usvojiti i sa izuzetno male–mikro površine, npr. “zelene tačke” kod pupoljaka voća ili u fazi kotiledonih listića šećerne repe–tj. “sve što može da izmrzne” može i da usvoji EPIN EKSTRA® i preživi mraz. Takođe preparat se može koristitii u svim fazama cvetanja, malih plodova itd.
 • Od primene pesticida
  Pesticidi (posebno herbicidi) mogu, u određenim uslovima, da izazovu oštećenja gajenih biljaka jer iniciraju sintezu slobodnih radikala koji vrše oksidaciju proteina, lipida, aminokiselina i dr, čime se tkiva razaraju. Brasinosteroidi sprečavaju ove procese iniciranjem sinteze antioksidativnih enzima. EPIN EKSTRA® treba primeniti zajedno sa pesticidima ili samostalno nakon njihove primene da bi se sprečila pojava fitotoksičnosti i zaustavljanje porasta biljaka.  Ukoliko je već došlo do pojave fitotoksičnosti (zbog primene pogrešnog preparata ili prekoračene doze), potrebno je primeniti EPIN EKSTRA® što pre, odnosno dokle god ima živog tkiva koje može da ga usvoji. Pored uticaja na zaustavljanje ”razaranja” biljaka EPIN EKSTRA potpomaže tj. ubrzava proces oporavka.

Primena za ubrzanje oporavka
Primenom brasinosteroida možemo pokrenuti biljke koje zastanu u razvoju iz raznih razloga. Brasinosteroidi podstiču sintezu hlorofila a i b kao i fruktoze, saharoze i ostalih razgradivih šećera neophodnih za rast, pa se procesi rasta i oporavka pokreću i ubrzavaju. Takođe brasinosteroidi kao “hormoni hormona“ konsoliduju hormone i vraćaju biljku u optimalni hormonski status što pokreće rast.
Za ubrzanje oporavka EPIN EKSTRA® treba primeniti kod stresa:
 • od grada, oluje, oštećenja od snega - primeniti ga odmah posle ovih nepogoda
 • od rasađivanja, presađivanja, transporta sadnica-primeniti ga neposredno pre rasađivanja i transporta ili neposredno posle
 • od lošeg osvetljenja, zagađenog zemljišta, starosti-primeniti preventivno ili kada se uoči slabost biljaka  
 • od oštećenja ili gubitka lisne i nadzemne mase usled nevremena, napada insekata, puževa ili bolesti- primeniti u što kraćem roku da bi se biljke što pre regenerisale
 • od poplava ili dugog zadržavanja vode na parcelama–primeniti odmah nakon povlačenja vode ili kada je to moguće
 • od zaustavljenog porasta biljaka, zbog nepovoljnih vremenskih prilika ili iz bilo kog razloga-primeniti čim se primeti stagniranje u porastu
 • u postrnoj setvi- primeniti  tokom cele vegetacije
 • od pogrešne primene djubriva kao i kod zemljišta zagađenim teškim metalima i đubrivima– kada se u početku vegetacije nepravilnim đubrenjem isforsira prevremeno (i preterano)  cvetanje i plodonošenje i biljka ne može da iznese zametnute plodove pa ih odbacuje (zbog nedostatka lisne mase) ili dolazi do disbalansa u biljkama pa se zaustavi porast, treba primeniti EPIN   EKSTRA®. Takođe, brasinosteroidi u korenu blokiraju usvajanje-apsorbciju jona teških metala i radioaktivnih elemenata u biljkama i vrše redistribuciju elemenata u tkivima, što znatno pomaže u prevazilaženju ovog stresa
 • kod biljaka koje se kose više puta u toku vegetacije kao što su lucerka, detelina, peršun lišćar, lekovito bilje i dr. EPIN EKSTRA® pomaže regeneraciju biljaka i treba ga primeniti nakon svakog otkosa
Delovanje brasinosteroida na bolje usvajanje a time i bolje delovanje pesticida
Pošto ga biljke prepoznaju kao prirodnu supstancu i lako usvajaju EPIN EKSTRA®  ispoljava dobro delovanje primenjen zajedno sa pesticidima. Ovde je njegova uloga višestruka.Sprečava (ili znatno smanjuje) stres koji gajena biljka trpi od nastalih slobodnih radikala izazvanih pesticidima – pesticidi  se brže razgrađuju u gajenoj biljci čime se smanjuje njihova toksičnost i ostaci u hrani. Korovske biljke, insekti i patogeni s druge strane, bolje usvajaju pesticide, a menanizam delovanja pesticida,  ne dozvoljava da dođe do oporavka , te je efekat pesticida brži i bolji. Ovaj fenomen omogućuje da se količina primenjenih pesticide smanji na najmanju preporučenu. EPIN EKSTRA® dobro prijanja na list, tj. teško se spira, pa može biti dobar okvašivač tj. “lepak”.

Primena za poboljšanje vitalnosti cveta
Delujući na poboljšanje opšteg stanja biljaka EPIN EKSTRA® pomaže i kod problema sa vitalnošću polena i tučka tj. njihovim jačanjem omogućava produženje cvetanja pa  ga treba primeniti neposredno pred cvetanje posebno kada su uslovi za cvetanje loši i kod biljaka koje imaju problem sa kratkim cvetanjem.

Primena za preživljavanje u ekstremno lošim uslovima
Brasinosteroidi na više načina pomažu biljkama u ekstremno lošim uslovima, a najvažniji mehanizmi su indukcija sinteze etilena i abcisinske kiseline koji zaustavljaju procese rasta i “umiruju biljku” dok ne prođu loši uslovi i povećanje sinteze fenolnih jedinjenja, koja štite biljku u lošim uslovima.

NAPOMENE ZA PRIMENU:
 • Namenjen je za tretiranje svih ratarskih i industrijskih biljaka, krompira, povrtarskih biljaka, voća, cveća, ukrasnog i lekovitog bilja, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, u veoma malim količinama  od  50ml/ha kod ratarskih useva i povrća, do 150 ml/ha kod voćnih vrsta (u jednom tretiranju) i nema opasnosti ukoliko dođe do predoziranja
 • Primenjuje se samo folijarno i može se usvojiti preko svih zelenih delova i preko cveta. Mogu ga usvojiti i sasvim mlade biljke sa malom zelenom površinom npr. tek razvijeni pupojci, kotiledoni, cvetovi u svim fazama, mali plodovi i dr.
 • Biljka ga dobro usvaja i na niskim temperaturama – optimalna minimalna temperatura za tretiranje je 5-7C ali se može primeniti i na nižim temperaturama
 • Treba izbeći primenu  na jakom svetlu (može doći do delimične fotodegradacije), pa je preporučljivo, tokom letnjeg perioda tretmane obavljati u jutarnjim ili večernjim satima
 • Delovanje preparata na oporavak biljaka se vidi brzo - nekoliko dana posle primene
 • Može se primeniti samostalno ili u smeši sa pesticidima i folijarnom prihranom - klasičnim, aminokiselinskim, mikrobiološkim i dr. đubrivima. Ne sme se koristiti sa đubrivima koja sadrže hormone ili u smeši sa drugim hormonima. Kada se koristi u kombinacijama, prskalica se do pola napuni vodom, dodaju se pesticidi i đubriva, izmeša se, a zatim doda ostatak vode i potrebna količina preparata EPIN EKSTRA® - prema uputstvu
 • EPIN EKSTRA® nema karencu i u potpunosti je ekološki i netoksičan za ljude, životinje, korisne insekte i ribe i  ne ostavlja nikakve rezidue

© 2021 Ekoplant d.o.o.