PREPORUKA ZA PRIMENU U SOJI

Soja, kao i sve druge mahunarke spada u biljke koje su izuzetno osetljive na stres tokom cele vegetacije. Oštećenja mogu nastati od: niskih temperatura,  herbicida, insekata, grada, a naročito od visokih temperatura i suše koje znatno smanjuju cvetanje, oplodnju, zametanje i načivanje zrna (Grafikon 4) pa je primena biostimulatora i đubriva sledeća:
  • EPIN  EKSTRA® 50ml/ha, u tank miksu sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. U koliko se herbicidi primene samostalno i dođe do pojave fitotoksije kao i ako se pojave oštećenja od zemljišnih herbicida, usev treba što pre istretirati sa EPIN  EKSTRA® 50ml/ha samostalno ili uz dodatak folijarnog đubriva SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha.
  • Ukoliko dođe do blokade gvožđa i pojave hloroza primeniti FEROVIT®1L/ha
  • CIRKON® 50ml/ha (1-2 puta) sa herbicidima za suzbijanje travnih korova (ili sa insekticidima, akaricidima i fungicidima).
  • Kod sorata koje su izrazito sklone pucanju mahuna preporučljivo je primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha u toku letnjeg perioda.
  • Kod postrne setve preporuke su iste kao i za redovnu setvu
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 4

Image

Grafikon 4:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.